PATVIRTINTA

Įsakymu Nr. 2021.09.21 Nr.V21-06

UAB „Medicum centrum“

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 1. UAB „Medicum centrum“ (toliau – įstaiga) mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ 1999m. liepos 30 d. Nr. 357 (redakcija nuo 2021.03.04) ir nustato mokamų ASP paslaugų teikimo tvarką įstaigoje. Įstaiga turi teisę pagal šią Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką teikti ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas už kurias jų gavėjai turi sumokėti.
 2. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų  teikimo tvarka  yra sudėtinė Vidaus tvarkos taisyklių patvirtintų 2020 m. sausio 14 d. UB „Medicum centrum“ direktoriaus įsakymu V20-01 dalis.
 3. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – ASPP) kainos nustatomos atsižvelgiant į teikiamų paslaugų savikainos dydį ir rinkoje vyraujančias kainas. Mokamų ASPP sąrašas ir nustatytos kainos skelbiamos viešai –  įstaigos skelbimų lentoje ir elektroninėje įstaigos svetainėje adresu  http://www.medicumcentrum.lt/.

Kainininkas rengiamas ir tvirtinamas įmonės direktoriaus įsakymu ir , atsižvelgiant į infliacijos lygį,  gali būti keičiamos.

 1. Mokamoms paslaugoms, teikiamoms įstaigoje, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

4.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;

4.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;

4.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

         4.4. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.

 1. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).
 2. Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras įstaiga teikia tik užtikrinusi, kad šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.
 3. Už įstaigos teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais:

7.1. pacientas, neturėdamas LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi dėl specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (konsultacijos, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo į įstaigą. Jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, toliau asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų bendra tvarka;

7.2.  pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras.

 1. Įstaiga užtikrina, kad mokamos paslaugos būtų teikiamos tik šioje Tvarkoje nurodytomis sąlygomis.
 2. Prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti, įstaiga:

9.1.  pasirašytinai jį (arba paciento atstovą) informuoti apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą;

9.2.užtikrina, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtina parašu;

9.3. medicinos dokumentuose turi būti įdėtinis lapas su apmokėtų paslaugų sąrašu, kuriame nurodoma:

9.3.1. paciento patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo;

9.3.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;

9.3.3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data.

 1. įstaiga užtikrina, kad mokėjimo už mokamas paslaugas dokumentuose (pajamų orderiuose, sąskaitose ir pan.) būtų nurodyta paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama, pavadinimas. Jeigu minėtos informacijos mokėjimo dokumentuose nurodyti nėra techninių galimybių, ji turi būti nurodyta sąskaitoje, kuri atiduodama pacientui.
 2. Mokamos paslaugos, suteiktos nesilaikant šioje Tvarkoje nustatytų reikalavimų, yra laikomos neteisėtai apmokėtomis, todėl už jas gautos lėšos privalo būti grąžinamos jas sumokėjusiam asmeniui.
 3. Teikiant mokamas paslaugas įstaiga privalo į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą įvesti informaciją apie suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
 4. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako įstaigos vadovas ar kiti už tai atsakingi darbuotojai.

______________________

                                                                                                                                                                 

MOKAMOS PASLAUGOS                                                                                                                  

PAGAL MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKĄ

GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ II LYGIO MOKAMOS KONSULTACIJOS IR PASLAUGOS
Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur
Gydytojo gastroenerologo k-ja 45,00
Gydytojo gastroenerologo k-ja kai atliekama echoskopija 65,00
Gydytojo gastroenerologo k-ja kai atliekama endoskopija 75,00
Gyd. akušerio – ginekologo  k-ja 45,00
Gyd. akušerio – ginekologo (spiralės įdėjimas) 30,00
Gydytojo vaikų kardiologo 45,00
Gydytojo kardiologo (įskaitant profilaktinį patikrinimą vairuotojams) 45,00
Klinikinio fiziologo (įskaitant profilaktinį patikrinimą vairuotojams) 35,00
Prof. klinikinio fiziologo (studentams) 40,00
Širdies ir kraujagyslių profilaktikos programa 130,00
Gydytojo reumatologo k-ja 45,00
Gydytojo vaikų alergologo k-ja (be testų) 35,00
Gydytojo vaikų alergologo k-ja (su testais) 45,00
Gydytojo hematologo k-ja 45,00
Gydytojo vaikų hematologo k-ja 45,00
Gydytojo endokrinologo 45,00
Gydytojo endokrinologo (kai atliekama biopsija 1 vnt) 30,00
Gydytojo urologo 45,00
Gydytojo traumatologo 45,00
Gydytojo echoskopuotojo (atliekant vieno org. echo-piją) 30,00
Chirurgo konsultacija 45,00
Chirurgo konsultacija (su manipuliacija, žaizdos perrišimas, skysč. Nutraukimas, kt) 40,00
Chirurginių procedūrų: odos ir poodžio darinių šalinimas vietinėje nejautroje, nago krašto pašalinimas ir kt 55,00
Gydytojo otolaringologo 45,00
Gydytojo neurologo (įskaitant profilaktinį patikrinimą vairuotojams) 45,00
Gydytojo neurologo, kai atliekama echoskopija (įskaitant profilaktinį patikrinimą vairuotojams) 65,00
Gydytojo pulmonologo 45,00
Gydytojo alergologo 45,00
Gydytojo dermatologo (neatliekant procedūrų) 45,00
Gydytojo angiochirurgo  (atliekant echoskopiją) 70,00
Gydytojo radiologo 30,00
Prof. gydytojo radiologo 15,00
Sporto medicinos gydytojo k-ja 45.00
Pirminė psichologo konsultacija 25,00
Pakartotinė psichologo konsultacija 15,00
   

RADIOLOGINIO TYRIMO VAIZDAS DISKELYJE – 1 eur

KAULŲ MINERALŲ TANKIO MATAVIMAS  – 25 Eur

(Dencitometrinis tyrimas aparatu Lunar DPX Bravo)

MOKAMŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
                    (Neturint pirmo arba antro lygio gydytojo siuntimo arba draustumo)
 
 
 
  Paslaugos pavadinimas       Kaina, EUR  
  Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo k-ja              45.00  
  Kineziterapeuto k-ja su programos sudarymu              25.00  
  Logopedo k-ja              20.00  
  Psichologo k-ja              20.00  
  Socialinio darbuotojo k-ja              20.00  
  Fizioterapija    
  Elektrostimuliacija              15.00  
  TENS              15.00  
  Lazerio terapija              15.00  
  Lazeriomagneto terapija              15.00  
  Kompresinė terapija rankai              15.00  
  Kompresinė terapija kojoms              25.00  
  Parafino aplikacija              15.00  
  Stuburo juosmeninės dalies tempimas (Apolio kėdėje)              15.00  
  Stuburo juosmeninės dalies tempimas staklėse              15.00  
  Stuburo kaklinės dalies tempimas              15.00  
 

Akupunktūra


             15.00

 
 

Kineziterapijos / ergoterapijos užsiėmimai vaikams

   
  Individualus užsiėmimas             20.00  
  Užsiėmimas grupėse (ne daugiau keturių vaikų)             15.00  
  Kineziterapijos / ergoterapijos užsiėmimai suaugusiems    
  Individualus užsiėmimas             25.00  
  Užsiėmimas grupėse (ne daugiau keturių asmenų)             20.00  
  Užsiėmimai nėštumo metu             15.00